Lyrics

Lyrics / K / Kazik / Idê tam, gdzie idê

Kazik lyrics - Idê tam, gdzie idêLyrics:


  
   Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Gdy jestem w chacie, to siê nie szwendam
  Trzeba wiedzieæ jednak, ¿e czêsto wyje¿d¿am
  I s± miejsca zajebiste, i takie gdzie ki³a
  To znaczy syf. O tym mówi³em
  Ciep³y fluid inaczej, pozytywna wibracja
  Górne rejony, nie kolejna mêki stacja
  Wolê towarzystwo, w którym mogê korzystaæ
  A nie takie, w którym ci±gle kto¶ chce mi co¶ zabraæ
  Bo lepiej na swej drodze spotkaæ kogo¶ m±drego
  Ni¿ daæ siê wysysaæ przez innego, g³upiego
  Przecie¿ to co mówiê jest proste jak drut
  Nic do dodania poza tym co napisane
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Debil nie wie ¿e jest debil, a m±dry to wie
  Pozorne, pozorne zaprzeczenie to jest
  Niezg³êbione s± pok³ady ludzkiej niekumacji
  Wiêkszo¶æ ma racjê w takiej sytuacji
  "Ja zawsze z m³odzie¿±" mówi Mirek Szatkowski
  Mirek Szatkowski, najlepszy wokal Polski
  Jakiej nazwy u¿ywaæ, partyzant czy guerilla
  Na basówie ³oi Oil Desiquilla
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Mam czêsto ju¿ wra¿enie, ¿e mnie czas pogania
  Napisano, ¿e siê nie zna godziny ani dnia
  Dlatego, my¶lê, wa¿ne jest by czasu nie traciæ
  Za pierdo³y w koñcu kiedy¶ trzeba bêdzie zap³aciæ
  Kiedy¶ budzi mnie konduktor w poci±gu nieczystym
  "Pan idzie, bo kolega pañski szarpie maszynistê"
  Nawet nie wiesz, ile rzeczy mo¿e w tobie siê chowaæ
  Okazuje, ¿e mo¿na siê jednak odblokowaæ
  Kocham robiæ to co robiê, nic innego nie umiem
  Polityki nie kumam, filozofii nie rozumiem
  I nie chcê, ¿eby¶ my¶la³ dok³adnie jak ja
  Mówiê tylko, co sam my¶lê. Chwalmy Pana!
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie idê
  Idê tam gdzie lubiê, nie idê gdzie nie lubiê
  Idê tam gdzie idê, nie idê gdzie nie
  Idê, lubiê, lubiê, idê, ole
  


Kazik lyrics - Idê tam, gdzie idê


Nieruchomo¶ci - Torebki